Nationaal beleid

Er zijn verschillende landelijke beleidsplannen die belangrijk zijn voor de mobiliteit in gemeente Meerssen. De belangrijkste zijn het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV), het klimaatakkoord en het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF).

Strategisch programma Verkeersveiligheid

Het SPV is een programma van de Rijksoverheid om de verkeersveiligheid de komende jaren flink te verbeteren. Hierbij wordt gekozen voor een aanpak waarbij wordt gekeken hoe ongevallen vermeden kunnen worden. In plaats van te richten op locaties waar ongevallen zijn gebeurd, wordt meer ingezet op het voorkómen van ongevallen. Meer informatie: Het strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 Veilig van deur tot deur | Rapport | Rijksoverheid.nl

Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord is de noodzaak van een duurzamer mobiliteitssysteem vastgelegd. Dit is een belangrijke pijler van de Rijksoverheid. Hierin is de wens uitgesproken om minder en schoner te reizen en daarvoor het gehele mobiliteitssysteem te verduurzamen.

Nationaal Toekomstbeeld Fiets

Het NTF versterkt de positie van de fiets. Het richt zich op nieuwe fietsinfrastructuur en op het wegnemen van knelpunten van bestaande fietsinfrastructuur. Het doel is om naast de auto en het openbaar vervoer de fiets als vervoerswijze in te zetten voor de nationale verbetering op het gebied van woningbouw, verstedelijking, bereikbaarheid, gezondheid, veiligheid, klimaat, duurzaamheid en leefbaarheid. Het is gewenst een landelijk dekkend netwerk van fietsinfrastructuur te bieden, zodat het aantrekkelijker wordt om met de fiets van punt A naar punt B te gaan. Meer informatie: Nationaal Toekomstbeeld Fiets - De kracht van de fiets volop benut! | Rapport | Rijksoverheid.nl

In gemeente Meerssen heeft dit al tot resultaat geleid in de vorm van een Fietscafé op 16 mei 2023. Het fietscafé nodigde deelnemers uit om in drie groepen stil te staan bij het gebruik van verschillende vervoersmiddelen, barrières voor fietsen (wat is leuk en minder leuk?) en de mogelijke groeipotentie van de fiets als vervoersmiddel.

30 km/u in de bebouwde kom

Om de verduurzaming van het mobiliteitssysteem nog meer kracht bij te zetten en de leefbaarheid in woongebieden te verbeteren is er in de Tweede Kamer in 2020 een voorstel van GroenLinks en SGP aangenomen. In deze ‘Motie 30’ is de wens uitgesproken om in de toekomst voor méér verkeersveiligheid en méér leefbaarheid binnen de bebouwde kom te kiezen en niet meer uit te gaan van standaard 50km/u, maar van 30km/u. Dit heeft geleid tot de introductie van een nieuw type weg: de gebiedsontsluitingsweg 30 km/u (GOW30). Een weg met een dubbelfunctie: doorstroming en verblijven.

Voor de introductie van de GOW30 is er een afweegkader en handreiking voor inrichting ontwikkeld. Meer informatie is te vinden op: Kamerbrief over handreiking inrichtingskenmerken GOW30 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl.