Innovatieve trends

Mobiliteit is voortdurend onderhevig aan veranderingen. Hoe we ons verplaatsen, of wanneer we thuisblijven, wordt gedreven door technologische vooruitgang; zowel op het gebied van data en digitalisering als ontwikkeling van voertuigtechnologie.

Digitalisering leidt tot nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld het aanbieden van nieuwe mobiliteitsdiensten. Door betere technologie in voertuigen en meer data kan men op een nog betere, veiligere en slimmere manier reizen. Voor de gemeente Meerssen betekent dit dat steeds meer verkeersdata beschikbaar gemaakt moet worden. Dit is afgesproken in de data Top 15 van de Digitalisering Overheden.

Data en digitalisering

Door het verzamelen van data en toepassingsgericht gebruik hiervan wordt ook het gedrag van mobiliteit gestuurd. Waar vroeger genavigeerd werd op basis van de routeborden langs de weg, gebruiken veel mensen nu live verkeersinformatie onderweg. Hierdoor worden soms ongewenste routes genomen om een file te ontwijken.

Digitaal werken en Thuiswerken

Met de komst van digitaal vergaderen in combinatie met de pandemie Covid-19 zijn de mogelijkheden en de acceptatie om thuis te werken voor een grote groep mensen in Nederland toegenomen. Dit geeft kansen om werkverkeer te reduceren en/of om op andere tijden te reizen.

Digitale stadslogistiek en ZE zones

Door de groei van online winkelen en thuisbezorging neemt de vraag naar efficiënte, duurzame en veilige stadslogistiek toe. Slimme stadslogistiek is een manier om de bevoorrading van bedrijven en inwoners efficiënter, en duurzamer te maken. Daarnaast kiezen steeds meer grotere gemeenten ervoor om bepaalde typen vervuilende voertuigen niet meer toe te staan in het centrum. Vanaf 2025 treden de Zero-Emissie zones voor stadslogistiek bij verschillende gemeentes in werking (zoals de voorbereiding ZE 2050 in Maastricht).

Deze trend resulteert in het feit dat voedsel en goederen steeds vaker bezorgd, in plaats van opgehaald worden. Dit heeft invloed op het aantal en type verplaatsingen en de openbare ruimte, zowel bij winkels als op locaties met een hoge bevolkingsdichtheid. Ook hiervoor ontstaan steeds meer innovatieve oplossingen zoals elektrische voertuigen, logistieke hubs of pakketautomaten. Het is echter belangrijk de onderlinge interacties goed te begrijpen. Zo kan een pakketkluis als één centraal punt het aantal verplaatsing voor afgiften reduceren, echter komt er een nieuwe verkeersstroom op gang voor het ophalen van de pakketten door de bestellers. Tegelijkertijd is het van belang de waarde van het fysieke winkelen niet uit het oog te verliezen en een goede wisselwerking tussen online winkelen en fysiek te bevorderden.

Voertuigtechnologie

Technologie ontwikkelt en leidt tot nieuwe en slimmere voertuigen. 

Nieuwe lichte elektrische voertuigen

Het aantal verschillende voertuigen op met name de (brom)fietspaden is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Onder andere door de komst van de elektrische fiets (incl. ‘fatbike’), speed pedelec, en de toename van het gebruik van o.a. de (elektrische) bakfiets neemt de diversiteit in massa, snelheid en breedte op de fietspaden toe. Daarnaast komen er steeds meer verschillende typen voertuigen op de markt. Ook binnen de gemeente Meerssen maken deze verschillende voertuigen hun intrede. De weg- en fietsinfrastructuur binnen de gemeente moet geschikt zijn om het gebruik van de diverse soorten voertuigen veilig een plaats te bieden.

Autonome en coöperatieve voertuigen

De technologie in auto’s neemt toe en er vinden ontwikkelingen plaats op het gebied van autonome en coöperatieve voertuigen. Onder een autonoom voertuig wordt een voertuig verstaan dat zich volledig automatisch kan voortbewegen. Hoewel er zich ontwikkelingen op dit gebied voordoen zijn deze nog niet zover dat autonome voertuigen voor de consument te koop zijn.

Voor de wegen in gemeente Meerssen is het belangrijk om deze technologieën in de gaten te houden en te zorgen voor een goede kwaliteit van de infrastructuur. Denk hierbij aan duidelijke gestandaardiseerde bebording en belijningen op de belangrijkste gebiedsontsluitingswegen.

Daarnaast worden voertuigen ook geavanceerder en kunnen met elkaar én infrastructuur communiceren (bijv. verkeerslichten). Dit systeem dat de rijtaken van een bestuurder ondersteunt wordt een coöperatief systeem genoemd. De mogelijkheden zullen zich in de toekomst uitbreiden (o.a. middels de iVRI). Op gemeentelijke wegen en kruispunten zal dit in de toekomst effect hebben.