Evaluatie vorige GVVP

Een evaluatie van het vorige GVVP van de gemeente Meerssen biedt belangrijke informatie voor het opstellen van het nieuwe GVVP. Het leert ons wat voor beleid goed werkt in de gemeente en waarvoor extra aandacht nodig is.

Raakvlak huidig beleid andere beleidsdomeinen

Mobiliteit is een intrinsiek onderdeel van de openbare ruimte. Het kan niet los worden gezien van vraagstukken op het gebied van economie, klimaat, energie en digitalisering.

Mobiliteitsbeleid in de regio

Gemeente Meerssen is onderdeel van het samenwerkingsverband "Zuid-Limburg Bereikbaar". Hierin wordt gewerkt aan bereikbaarheid, actief autogebruik en duurzame mobiliteit voor een gezond woon-, werk- en leefklimaat in de regio.

Nationaal beleid

Er zijn verschillende landelijke beleidsplannen die belangrijk zijn voor de mobiliteit in gemeente Meerssen. De belangrijkste zijn het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV), het klimaatakkoord en het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF).