Verkeersleefbaarheid - minder hinder

Goed verbonden zijn en ons makkelijk kunnen verplaatsen heeft ook een schaduwkant. Verkeer kan leiden tot hinder. Leefbaarheid staat echter voor de gemeente centraal als de sleutel tot een harmonieuze samenleving. Daarom zetten we ons in om hinder van mobiliteit te verminderen.

De juiste gebruiker parkeert op de juiste plek

Om de parkeersituatie in gemeente Meerssen beter te regelen is in december 2022 de parkeernota 2022 – 2025 vastgesteld. Deze parkeernota geeft het beleid van het parkeren in het centrum van de kern Meerssen weer en presenteert de gehanteerde parkeernormen.

Vanuit de gemeente is er behoefte aan een parkeerbeleid voor de gehele gemeente waarbij de huidige maatregelen worden heroverwogen. Sinds de invoering van het betaald parkeren zijn namelijk diverse nieuwe parkeervoorzieningen gerealiseerd zoals de P&R terreinen. Daarnaast zijn er diverse vergunninghouderszones gerealiseerd en hebben er herontwikkelingen plaatsgevonden. Ook is het betaalregime in de loop der jaren aanzienlijk veranderd waardoor diverse neveneffecten hebben plaatsgevonden. Deze veranderingen hebben geleid tot een versnipperd parkeerbeleid waardoor de ruimte niet optimaal gebruikt wordt.

Daarnaast kent ook de kern Bunde vraagstukken met betrekking tot parkeren in het centrumgebied. Tot slot spelen er diverse knelpunten rondom voorzieningen en woonwijken in de gehele gemeente waar met een uniform parkeerbeleid sturing aan gegeven kan worden. 

Tijdens de looptijd van dit GVVP gaat de gemeente daarom aan de slag met een nieuw parkeerbeleid voor de gehele gemeente als opvolger van de huidige parkeernota 2022- 2025.

  • Passend parkeerbeleid op centrum en buurtniveau

  • Optimaal gebruik van huidige parkeervoorzieningen

Reduceren van omgevingshinder

De impact van mobiliteit gaat ook over het verminderen van geluidshinder, trillingen en directe overlast van luchtvervuiling. Het doel is om een omgeving te creëren waarin iedereen zich comfortabel kan bewegen zonder de ongewenste effecten van geluid, trillingen en uitstoot.

  • Reduceren van overlast vrachtverkeer

  • Reduceren van overlast landbouwverkeer

Uitnodigen van veilig verkeersgedrag en handhaving voor onveilig verkeersgedrag

Veilig verkeersgedrag kan worden uitgenodigd met een duurzaam veilige verkeersinrichting (zie thema veiligheid), informatievoorziening en campagnes. Een veilige en verantwoorde samenleving vereist handhaving van verkeersregels en het voorkomen van gevaarlijk rijgedrag. Het beleid zet zich in voor de handhaving van goede rijgewoonten, wat bijdraagt aan een veiligere mobiliteitservaring en een leefomgeving vrij van onnodige risico's.

  • Voorlichting en bewustwording verkeersgedrag (afleiding in het verkeer, zichtbaarheid op de fiets, rijden met gewenste snelheid)

  • Reduceren van te hard rijden

  • Reduceren van overlast wielergroepen

Voorkomen van neveneffecten bij nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen mogen de leefbaarheid van onze omgeving niet ondermijnen. We willen ongewenste neveneffecten van nieuwe innovaties voorkomen, zoals verrommeling van de openbare ruimte door deelvoertuigen of extra verplaatsingen van zoekverkeer of door pakketkluizen.

  • Geen onnodig extra verplaatsingen bijv. bij gebiedsontwikkelingen

  • Geen overlast van deelmobiliteit