Evaluatie vorige GVVP

Een evaluatie van het vorige GVVP van de gemeente Meerssen biedt belangrijke informatie voor het opstellen van het nieuwe GVVP. Het leert ons wat voor beleid goed werkt in de gemeente en waarvoor extra aandacht nodig is.

Uit de evaluatie blijkt dat veel plannen uit het GVVP “Meerssen goed op weg naar 2020’ zijn uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een scala aan maatregelen en projecten, waaronder:

 • Fietsstraat bij de Wereldster

 • Snelfietsroute bij de Vliegveldweg

 • Herinrichting van de Pletsstraat en de verbinding tussen Bunde en Geulle

 • De drop-off bij Stella Maris

 • Vliegenstraat in Bunde

 • De Witte Hoek in Rothem

 • Schoolzone Triangel in Ulestraten

Tegelijkertijd blijven verschillende onderwerpen en projecten nog steeds een aandachtspunt. De ambitie in het Verkeer- en Vervoerplan van de gemeente Meerssen (2013) zette in op een aantal onderwerpen; de wegenstructuur, duurzame mobiliteit, parkeren, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Daarnaast kwamen ook onderwerpen over verschillende vervoerswijzen, zoals voetgangers, fietsers, auto-en landbouwverkeer en vrachtverkeer aan bod. De belangrijkste punten uit het vorige beleidsplan en de mate waarin dit is uitgevoerd zijn hieronder per thema omschreven.

Verbeteren van de wegenstructuur, verkeersveiligheid en leefbaarheid

 • Aansluiten van landelijke richtlijnen Duurzaam Veilig. De Duurzaam Veilig-visie is een door vele verkeersveiligheidsprofessionals gedeeld beeld van de optimale aanpak om de verkeersonveiligheid in Nederland te verbeteren. Dit is inmiddels succesvol toegepast op verschillende wegen in gemeente Meerssen. Het blijft belangrijk deze inzet voort te zetten.

 • Doorgaand verkeer zoveel mogelijk via de gebiedsontsluitingswegen laten rijden. 

 • Aanpassen van de snelheidslimiet. Binnen de bebouwde kom kregen veel oude 50km/u wegen een veilige snelheid van 30km/u. Buiten de bebouwde kom is er voor meer wegen een 60 km/u snelheid ingesteld. Ondanks dat deze stap leidt tot veiligere situaties tussen voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer en minder (geluids)overlast, is het netwerk nu versnipperd. Er zijn nog steeds knelpunten in het netwerk die zorgen voor te veel verkeer op erftoegangswegen.

 • Duidelijke komgrenzen door betere inrichting met bebording op de juiste locatie. Dit is succesvol toegepast.

Veilig gevoel in het verkeer

 • De aandacht voor verdere inrichting van 30 km/u gebieden, fietspaden en het lokaal oplossen van gevaarlijke situaties heeft het verkeersveiligheidsgevoel verbeterd.

 • Onveilig rijgedrag terugdringen was ook een doel van de gemeente. Uit de evaluatie blijkt dat de gemeente hier (nog) meer op in kan zetten.

 • Extra aandacht voor schoolomgevingen en thuis-school routes. Hierin zijn positieve stappen gezet en is er in samenwerking met scholen maatwerk geleverd. Het is belangrijk dat er aandacht blijft voor verkeersveiligheid bij nieuwe schoolomgevingen, zoals in Bunde.

Verschillende wijzen van verplaatsen

 • De gemeente verbeterde de toegankelijkheid van looproutes bij horeca/ winkels door middel van opritten, minimale breedtes en oversteekvoorzieningen. Toch ontvangt de gemeente nog regelmatig berichten over knelpunten voor looproutes.

 • De proefprojecten met tijdelijke voetgangersoversteekplaatsen (zebrapaden) werden gewaardeerd, maar gaf een schijnveiligheid. Voetgangersoversteekplaatsen zijn niet overal uitgevoerd volgens de landelijke regelgeving, qua breedte en bebording.

 • Voor het aanleggen van een compleet fietsroute netwerk zijn stappen gemaakt. Hier wordt de komende jaren verder aan gewerkt.

 • In het openbaar vervoer is de afgelopen jaren veel veranderd. Door bezuinigingen op het openbaar vervoersbudget is het gebied ten westen van de A2 (Geulle en omgeving) slechter bereikbaar. Ook is de toegankelijkheid van bushaltes en fietsenstallingen een blijvend punt van aandacht.

 • Voor vrachtverkeer is er een hoofdroutenetwerk opgesteld. Momenteel rijdt het vrachtverkeer echter nog door straten en over kruisingen die niet gemaakt zijn voor (lange) vrachtauto's. Daarom blijft het juist regelen van vrachtverkeer een belangrijk aandachtspunt, bijvoorbeeld in de kern Bunde voor de bevoorrading van de supermarkt aan de Sint Rochusstraat. Hiervoor is het gewenst om het routenetwerk nader te bekijken en waar nodig aan te passen of aan te vullen. Ook is het belangrijk de routes in de fysieke omgeving duidelijk aan te geven.

 • Voor het landbouwverkeer is een routenetwerk opgesteld. De RDW heeft mandaat gekregen om namens de gemeente Meerssen ontheffingen te verlenen voor de toelating van het brede landbouwverkeer. Dat zijn landbouwvoertuigen met een breedte tussen 3,00 en 3,50 meter die zonder ontheffing niet op de openbare weg mogen rijden.

Duurzame mobiliteit

Binnen de gemeente groeit het aantal laadpunten voor elektrische auto's op eigen terrein. Daarnaast zijn er publieke laadpunten in de openbare ruimte geplaatst. Ook dit aantal blijft groeien. Een aantal oude laadpalen werkt niet altijd goed. Recenter geplaatste laadpalen werken wel goed. Vanaf 2024 start er een nieuwe aanbesteding om een leverancier te selecteren die in de komende jaren de publieke laadpunten zal plaatsen.

Parkeren

Om de parkeersituatie in gemeente Meerssen beter te regelen is in december 2022 de nieuwe parkeernota 2022 – 2025 vastgesteld. De belangrijkste onderdelen zijn:

 1. De juiste parkeerder op de juiste plek. Duidelijk wordt wie waar en tegen welke prijs een parkeerplek kan vinden. Op deze manier weet de automobilist of fietsparkeerder waar hij/ zij aan toe is. Dit voorkomt zoeken naar een parkeerplaats en maakt het mogelijk een keuze te maken om met een andere vervoerswijze te reizen als dat makkelijker, goedkoper of betrouwbaarder is.

 2. De openbare ruimte is erg belangrijk voor de gemeente Meerssen. De gemeente kiest liever voor groen, water, spelen, ontspannen, fietsen en wandelen dan het aanleggen van meer parkeerplaatsen.

 3. Voldoende parkeergelegenheid, binnen een straal van 100 meter van een eindpunt, voor mensen met een fysieke beperking.

 4. Voldoende openbare mogelijkheden voor het opladen van elektrische voertuigen. De gemeente Meerssen heeft als doel om de verduurzaming van mobiliteit te stimuleren door in te spelen op de toekomstige vraag naar elektrische laadvoorzieningen.