Duurzame trends

De impact van mobiliteit op het klimaat wordt steeds meer belicht. Fossiele brandstoffen, stikstof en de verharding van stedelijk gebied hebben gevolgen voor de natuur en daarmee ook de kwaliteit van onze eigen leefomgeving.  Om deze impact te reduceren, ontstaan steeds meer trends op het gebied van duurzame mobiliteit en een gezonde leefomgeving.

Schonere mobiliteit

Vanuit het Rijk, de provincie als de gemeente wordt ingezet op het reduceren van uitstoot van schadelijke stoffen zoals koolstofdioxide, stikstof en fijnstof. Dit heeft een impact op de mobiliteit. Het gebruik van duurzamere vervoerswijzen draagt bij aan de overkoepelende klimaatdoelstellingen.

Actief bereikbare regio's en autoluwe centrumgebieden

Een van de trends in de stedenbouw en mobiliteit is het concept van actief bereikbare regio's en autoluwe centrumgebieden. Het doel is om de levenskwaliteit, de duurzaamheid en de vitaliteit van een gebied te verbeteren, door minder afhankelijk te zijn van auto’s en meer ruimte te geven aan groen, fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. Het concept actief bereikbare regio's gaat hand in hand met autoluwe centrumgebieden. Door voorzieningen op loop- of fietsafstand te hebben, is er minder noodzaak om de auto te gebruiken. En door het autoverkeer in centrumgebieden de juiste plek te geven, wordt het aantrekkelijker om naar de centrumgebieden te lopen of te fietsen. Hiervoor is een zorgvuldige ruimtelijke planning van woningen, voorzieningen van belang. Ook vraagt het om een goede inrichting van de openbare ruimte, met meer groen, pleinen, terrassen en speelplaatsen.

Actieve mobiliteit en multimodale mix

Een duurzame trend is de toename van actieve verplaatsingen en de prioriteit die hieraan gegeven wordt. Het geeft prioriteit aan duurzame mobiliteitsvormen en minder prioriteit aan minder duurzame vormen. Op volgorde van dit principe krijgt lopen de eerste prioriteit, gevolgd door fietsen, openbaar vervoer, deelmobiliteit, MaaS (Mobility as a Service) en ten slotte de privéauto. De fiets als vervoerswijze wordt daarnaast ook steeds belangrijker bij bijvoorbeeld de bezorging van pakketjes.

Voor de gemeente Meerssen is de verwachting dat het gebruik van de auto zal afnemen en dat van de (elektrische) fiets zal toenemen. Het is de vraag of andere elektrische voertuigen eenzelfde soort opkomst gaan hebben, waardoor eventuele aanpassingen aan de infrastructuur wenselijk worden. Daarnaast streeft de provincie ernaar om het openbaar busvervoer op een manier in te zetten dat meer mensen en op een betere manier bediend worden.

Deelmobiliteit

Er is sprake van een trendbreuk waarbij de positie van de auto afneemt en het belang van het bezit van een voertuig van ondergeschikt belang wordt.

Deze trend heeft bijgedragen aan het ontstaan van het concept van deelmobiliteit. Deelmobiliteit houdt in dat voertuigen zoals auto's, scooters of fietsen gedeeld worden, gebruikers betalen alleen voor het gebruik van het vervoermiddel en het aantal kilometers dat ze maken. De verplaatsing krijgt hiermee steeds meer de prioriteit ten opzichte van bezit (MaaS -Mobility as a Service- richt zich hierop). Het aanbod van deelmobiliteit is sterk afhankelijk van de vraag en is vooralsnog in Nederland vooral terug te vinden in de steden. Het is de vraag of deze trend zich doorzet én hoe deze trend zich ontwikkelt binnen de gemeente Meerssen

Naast service voor deelmobiliteit zien we ook andere ontwikkelingen ontstaan. Zo is er ook de  Stichting NederlandLift. Deze stichting ziet liften als volwaardige vervoersmethode die reizen leuker, spontaner en socialer maakt. Om dit te faciliteren worden er bijvoorbeeld liftbankjes geplaatst.

Elektrische voertuigen

Het aantal elektrische voertuigen in gemeente Meerssen neemt toe, inclusief daarmee het aantal elektrische laadpalen in de openbare ruimte. De verwachting is dat deze trend zich doorzet waardoor de komende jaren de elektrische auto steeds nadrukkelijker aanwezig zal zijn.

Deze trend zal ertoe leiden dat de aanvragen voor de oplaadpunten in de gemeente Meerssen in sterke mate zullen toenemen. 

Om de klimaatverandering te beperken en de energiezekerheid te vergroten is een overgang naar duurzame energiebronnen nodig. Nederland heeft ambitieuze klimaatdoelen die een versnelde en opgeschaalde energietransitie vereisen. Dit vraagt om meer groene energie, meer energiebesparing en meer duurzaam gedrag. Dankzij deze transitie stijgt het gebruik van alternatieven voor fossiele energiebronnen.

Gezonde leefomgeving

Steeds meer wordt verharding in stedelijk gebied teruggedrongen. Meer ruimte voor divers groen zorgt voor waterberging, een reductie van hittestress en een grotere biodiversiteit.

Ruimte voor de natuur

In toenemende mate wordt het positieve effect van natuur in stedelijk gebied erkend. Traditioneel wordt verkeersruimte ingericht met verharding die afgewisseld wordt met een groenstrook. Tegenwoordig weten we dat wanneer we groenstroken inrichten met kruidentuinen en bloemperken om boomspiegels, de biodiversiteit wordt vergroot. Wegen kunnen worden aangelegd zodat ze groengebieden verbinden in plaats van zorgen voor een barrière voor flora en fauna. Maar ook dat meer groen oppervlak leidt tot betere waterberging en een reductie van hittestress. Voor deze ontwikkelingen zijn steeds meer innovatieve toepassingen, van speciale watervasthoudende matten, tot grasbetontegels en anti-uilenrollen op hectometerpaaltjes.