Netwerken

In dit hoofdstuk beschrijven we de verschillende netwerken die de gemeente kent om zo te bepalen waar prioriteit aan gegeven moet worden en waarmee rekening gehouden moet worden met de inrichting van de weg. De volgende netwerken zijn in kaart gebracht:

 • Fiets: De belangrijkste fietsroutes door de gemeente

 • Openbaar vervoer: De busroutes en treinverbindingen door de gemeente

 • Gemotoriseerd verkeer: De hoofdstructuur voor autoverkeer in de gemeente

 • Goederenvervoer: De hoofdroutes waarover goederenverkeer zich veilig door de gemeente kan verplaatsen. 

 • Landbouwverkeer: De hoofdroutes waarover landbouwverkeer zich veilig door de gemeente kan verplaatsen

 • Vitale routes: De hoofdroutes voor nood- en hulpdientsen

 • RVM netwerk: Het Regionaal Verkeersmanagement Netwerk. Wegenstructuur op regionaal niveau.

Voor het gemotoriseerd verkeer, de auto, het goederenvervoer en het landbouwverkeer is een fijner netwerk gewenst. Om hier de goede afwegingen voor het maken, is een verkeerscirculatiestudie nodig.

Fiets

Gemeente Meerssen heeft de ambitie om positie van de fiets te versterken in zowel het woon-werk/schoolverkeer als in het recreatieve verkeer. Om dit stapsgewijs verder vorm te geven is het van belang om de hoofdassen van dit netwerk te definiëren zodat de infrastructuur op deze verbindingen passend gemaakt kan worden aan de doelstelling.

Fietsers zijn bijna overal welkom. Toch zijn er routes die drukker bereden worden dan anderen. Om de fietser hier veilig af te kunnen wikkelen, zijn deze hoofdroutes in onderstaande kaart weergegeven. Op deze routes dient de fietser het liefst gescheiden van gemotoriseerd verkeer op brede vrijliggende fietspaden te worden afgewikkeld. Dit is gelet op de bestaande bebouwing niet altijd mogelijk. Daar waar de fietser gebruikmaakt van dezelfde rijstrook als gemotoriseerd verkeer dient de snelheid van gemotoriseerd te worden verlaagd naar 30 km/uur binnen de bebouwde kom en 60 km/uur buiten de bebouwde kom.

Openbaar vervoer

Gemeente Meerssen is met twee treinstations relatief goed bereikbaar per spoor. De stations van Meerssen en Bunde zorgen voor een goede verbinding met Maastricht. Vanuit station Meerssen is tevens Heerlen goed te bereiken terwijl vanuit station Bunde een snelle verbinding naar Sittard en verder is. 

Het busverkeer in gemeente Meerssen heeft de laatste jaren te maken gehad met verdere verschraling. Lijn 52 vanaf station Meerssen richting Ulestraten en verder kent in de daluren, op zaterdag en zondag en in schoolvakanties een uurfrequentie. 

De kern Geulle wordt bediend met buurtbus 797 en kent de gehele dag een uurfrequentie. Na 19:00 uur is de kern verstoken van openbaar vervoer, in het weekend zelfs al iets eerder, afhankelijk van de richting.

Gemotoriseerd verkeer

Gemeente Meerssen kent een oude weginfrastructuur en kenmerkt zich binnen de kernen door relatief smalle profielen. Op deze wegen ontbreken vaak vrijliggende fietsvoorzieningen en wordt er naast of op de rijbaan geparkeerd. Om de verkeersveiligheid te verbeteren zijn de laatste jaren al diverse wegen in snelheid teruggebracht tot 30 km/uur. Door de komst van de nieuwe wegcategorie GOW30 ontstaat de mogelijkheid om deze wegen qua categorie onderscheidend te laten zijn van de woonstraten. Voor de regio Zuid-Limburg hebben de collega's van Bureau Goudappel een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke categorisering. Het resultaat is zichtbaar op deze kaart. Hoewel we in grote lijnen het advies kunnen volgen wijkt op een aantal wegen ons beeld vooralsnog af. Het gaat om de volgende wegen:

 • Proost de Beaufortstraat - Sint Josephstraat

 • Parallelweg

 • Herkenberg

 • Op de Beukel

Tijdens de looptijd van het GVVP zal tevens gekeken worden naar de functie van de Montfortlaan. Deze weg heeft nu alleen voor het openbaar vervoer een doorgaande functie. Na het verwijderen van de bussluis is deze weg alleen middels bebording gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Omwonenden geven tijdens de inventarisatie enerzijds aan dat dit verbod veelvuldig wordt genegeerd en anderzijds ontstaat de vraag waarom de weg niet geopend kan worden als alternatief voor de verbinding door het centrum van de kern Meerssen. Aangezien een dergelijke maatregel onvoorziene neveneffecten kan hebben en kan leiden tot een ander verplaatsingsgedrag van het verkeer, zal onderzocht worden of een openstelling van de Montfortlaan al dan niet gewenst is.

Goederenvervoer

Door de provincie Limburg is in 2015 het Kwaliteitsnet Goederenvervoer geactualiseerd. In deze actualisatie is het lokale netwerk veranderd in een regionaal netwerk. Concreet houdt dit in dat er minder wegen zijn toegekend aan dit netwerk. Voor de gemeente Meerssen betekende dit dat er geen gemeentelijke wegen meer onderdeel vormden van dit netwerk. 

Binnen de gemeente Meerssen zijn met betrekking tot het laad- en losverkeer echter diverse knelpunten gesignaleerd, onder andere in Bunde en het centrum van Meerssen. In het uitvoeringsplan is om deze reden dan ook als maatregel een verkeerscirculatieplan voor de gehele gemeente opgenomen. 

Landbouwverkeer

Dat wil niet zeggen dat de wegen die uit het provinciale netwerk zijn geschrapt geen functie meer hebben voor het goederenvervoer. Zij zijn voor de gemeente Meerssen nog steeds de meest belangrijke verbindingen om het goederenvervoer over af te wikkelen. In onderstaande kaart zijn de beide netwerken daarom weergegeven.

Vitale routes brandweer

De routes van de brandweer kennen diverse prioriteiten waarbij 1 de meest urgente zijn en 5 de minst. Op de kaart zijn de eerste vier prioriteiten weergegeven aangezien prioriteit 5 nagenoeg alle overige wegen betreft. Op deze routes dienen verkeersmaatregelen in overleg met de brandweer genomen te worden. 

RVM netwerk

Het RVM netwerk is het netwerk waarover de gemeenschappelijke wegbeheerders afspraken gemaakt hebben over regionaal verkeersmanagement. 

Het RVM-netwerk bestaat uit de volgende wegen:

 • Alle autosnelwegen;

 • Alle rijks autowegen;

 • Alle provinciale wegen (behalve de wegen met een zeer lage verkeersintensiteit);

 • Gemeentelijke wegen die een bijdrage leveren aan regionale beleidsdoelen.

In de provincie Limburg is een + aan het RVM netwerk toegevoegd. Dit houdt in dat ook de wegen zijn opgenomen specifiek ten behoeve van afstemming van wegwerkzaamheden.