Deel C: Maatregelen

Om de mobiliteitsambities in gemeente Meerssen te behalen zijn de doelstellingen per thema vertaald naar concrete maatregelen. De maatregelen zijn voorzien van een planning van uitvoering. Getracht wordt om zoveel mogelijk werk met werk te maken om kosten en inzet van ambtelijke begeleiding te minimaliseren. In de verdeling van de werkzaamheden is rekening gehouden met de begeleiding door 1 fulltime verkeerskundig medewerker afhankelijk van het aandeel werkzaamheden dat in combinatie met andere werkzaamheden kan worden opgepakt.

Maatregelen veiligheid - Iedereen elke dag veilig thuis

1. Veiligheid - Iedereen elke dag veilig thuis

Maatregel

Type

Bijzonderheden

Planning

1.1 Herkenbare, uniforme wegen zodat verkeersdeelnemers weten wat er van ze wordt verwacht

    

1.1.1 Continue verbetering aan standaarden van duurzaam veilig

Onderzoek richtlijnen Duurzaam veilig en Toegankelijkheid versus praktijk (wegen, fietspaden, voetpaden).
* Aanpassen kruising Past. N de Reimssttraat/Gasthuisstraat
* Sluitende 30 km/u bebording/aanpassing wegmarkering
* Verminderen verkeersborden

onderzoek + fysieke maatregel

Cofinanciering mogelijk Strategisch Plan Verkeersveilig

2025/2026

1.1.2 Aanpakken van langlopende knelpunten

* Sint Catharinastraat / Pastoor van Eijsstraat, Ulestraten
* Omleiding centrum Meerssen
* Routing vrachtverkeer

onderzoek + fysieke maatregel

Al meegenomen met bereikbaarheid. Catharinastraat apart project

 

1.1.3 Voldoende uniform ingerichte voetgangersoversteekplaatsen

* Centrum Meerssen
* Oude Rijksweg
* Stationsomgevingen

onderzoek + fysieke maatregel

Cofinanciering mogelijk Strategisch Plan Verkeersveilig

2027

1.2 Veilige snelheden binnen en buiten de kom

    

1.2.1. Implentatie GOW30 bibeko
Bebording en kruispunten, herinriching i.c.m. onderhoudsagenda.

* Klinkenberg
* Tussen de Bruggen
* Bunderstraat
* Volderstraat
* Humcoven/Humcoverstraat
* Vliek (tussn de Beekerweg en de Sint Catharinastraat)
* Sint Catharinastraat/Pastoor van Eijsstraat
* Maastrichterlaan binnen de kom/Pasweg/Pletstraat
* Meerstraat vanaf de Geulstraat
* Hulsterstraat
* Hussenbergstraat binnen de kom
* Heirweg
* Heerenstraat tot aan de
zie ook netwerken autoverkeer

fysieke maatregel

Cofinanciering mogelijk Strategisch Plan Verkeersveilig en in combincatie met onderhoudprogramma

Jaarlijks budget, koppelen aan beheer en onderhoud

Nader onderzoek:
*Proost de Beaufortstraat - Sint Josephstraat
*Parallelweg
*Herkenberg
*Op den Beukel

onderzoek

 

2025

1.2.2. Implementatie 60 km/u buiten de bebouwde kom
Bebording

* Humcoven
* Heufkensveldweg/Weg van Ulestraten naar Schimmert
* Langs de Gewannen
* Wasselderweg (oostverbinding)
* Slingerberg
* Oostbroek
* Pasweg
zie netwerken autoverkeer

fysieke maatregel

Cofinanciering mogelijk Strategisch Plan Verkeersveilig

Jaarlijks budget

1.3 Faciliteren van diversiteit op het fietspad

    

1.2.3. Sterk netwerk doorfietsroutes en hoofdfietsroutes
1.2.4. Voldoende ruimte voor fiets en LEV's

Verbreden vrijliggende fietspaden:
* Raar
* Maastrichterweg
Fietsstraat
* Korte raarberg
* Molenveldweg
Fietstroken
* Hemelboomlaan

zie ook netwerken fiets

fysieke maatregel

 

2026/2027

1.4 Veilige schoolomgevingen

    

1.4.1. Schoolzones hebben lage snelheden en attentieverhogende maatregelen

Klaarovers

activiteit

Inzet door school zelf

 

Waarborgen/ onderhoud inrichting schoolzones

fysieke maatregel

 

Jaarlijks budget

continuering van verkeersactieve scholen

activiteit

geen extra kosten

2024 t/m 2030

1.4.2. Fietsen en lopen wordt uitgenodigd, auto is te gast

Samenwerking faciliteren Scholen - Fietserbond (producten Veilige Schoolroutes en de Fietsuitdaging).

activiteit

Enkel inzet beleidsmedewerker

2025 t/m 2030

 


Jaarlijkse Gedragscampagne

activiteit

Aansluiten bij regionale campagnes

Jaarlijks budget

1.5 Veilig gevoel op straat

    

1.5.3. Aandacht voor sociale veiligheid in ontwerp, met name in het donker

Sociale veiligheid onderdeel van integrale werkwijze (uitnodigen beleidsdomein orde in openbare ruimte)

activiteit

geen extra kosten

2024 t/m 2030

Introduceren CPTED principes

activiteit

geen extra kosten

2024

1.6 Structureel budget kleinschalige maatregelen

    
     

Maatregelen Duurzaamheid - Aanpassingsvermogen voor de toekomst

Duurzaamheid - Aanpassingsvermogen voor de toekomst

Maatregel

Type

Bijzonderheden

Planning

2.1 Reductie van uitstoot (CO2, stikstof, fijnstof)

    

2.1.1. Stimuleren actieve mobiliteit (utilitaire trips)

Aansluiten regionale programma's zoals #Posifiets vanuit Zuid Limburg bereikbaar
Gedragscampagnes

activiteit

Enkel inzet beleidsmedewerker

Jaarlijks budget

Realiseren van stallingsmogelijkheden bij
*Centrum Meerssen
*Centrum Bunde
*Gemeenschapshuizen

  

2026

2.1.3. Modalshift naar OV

Verkenning potentiële modelshift i.r.t. OV voorzieningsniveau
Gedragscampagne

onderzoek

 

2029

2.1.4. Inzicht in de potentie en mogelijkheden van deelmobiliteit voor Meerssen

Verkenning Deelmobiliteit

onderzoek

 

2026

2.1.5. Ontwikkelen van laadpalen netwerk

Richtllijnen en plankaart Laadinfra en Elektrisch vervoer

onderzoek

Waar kan aansluiten bij regionale ontwikkelingen

2024

Plaatsingleidraad

onderzoek

2024

2.2. Recreatief wandelen en fietsen

    

2.2.1. Stimuleren actieve recreatieve mobiliteit

Vergroten bekenheid en zichtbaarheid van routes (promo, communicatie en wayfinding) i.s.m. Kunst, Cultuur en Toersime.

fysieke maatregel

In samenwerking met kunst, cultuur en recreatie

2026

2.2.2 Veilige recreatie wandel- en fietsroutes

Onderhoud en evetueel verbreden van bestaande recreatieve routes
* De Dellenweg
* Oliebergweg/Oliemolenweg
* Kampweg
* Fietsstallingen Kalverbos
* Fietspad Bunder en Elslooërbos

fysieke maatregel, combineren met onderhoud

 

2026

2.3 Benutten van kansen voor klimaat adaptatie: water en biodiversiteit

    

2.3.1. Wegen inzetten ten behoeven van waterberging en het afvoeren van water

Herinrichting van wegen in samenwerking met water

onderzoek + fysieke maatregel

Onderdeel van vastegesteld Waterprogramma 2023 - 2027

 

2.3.2. Groenen corridors, N-wegen als verbindingen van ecosystemen

Herinrichting van bermen in samenwerking met Landschap

onderzoek + fysieke maatregel

Inzet beleidsmedewerkers, en aanpassing werkwijze groenonderhoud.

 

2.3.3. Vergroenen ipv verharden

Huidige parkeerplaatsen vergroenen / halfverharding toepassen op basis van klimaateffecten.
* P+R Meerssen bij station Meerssen
* P+R Bunde bij station Bunde
* Vergroenen Beekstraat / Bunderstraat

onderzoek + fysieke maatregel, combineren met onderhoud.

 

2025

2.3.4. Diversiteit in groen

Aanpassing groen richtlijnen langs wegen in samenwerking Landschap.

activiteit

Inzet beleidsmedewerkers, en aanpassing werkwijze groenonderhoud.

2024

1.6 Structureel budget kleinschalige maatregelen

    
     

Maatregelen Bereikbaarheid & Toegankelijkheid

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Maatregel

Type

Bijzonderheden

Planning

3.1 Doorstroming in netwerken

    

3.1.1. Inzicht in verkeersstromen

Auto- en fietstellingen

onderzoek

 

Jaarlijks budget voor fietstellingen

3.1.2. Routenetwerk fiets

zie kaart; aanpassing bebording en weginrichting

fysieke maatregel

raakvlak maatregelen duurzaamheid

2024-2030

3.1.3. Routenetwerk OV

Overleg met Provincie Limburg over bediening kernen

 

geen kosten

2024-2030

3.1.4. Routenetwerk Nood- en hulpdiensten

Overleg met hulpdiensten over inrichting GOW30

 

geen kosten

2024-2030

3.1.5. Routenetwerk Auto

Inrichting van GOW30 en GOW60 wegen

fysieke maatregel

Afhankelijk van beheer en onderhoudprogramma

2024-2030

3.1.6. Routenetwerk vrachtverkeer

Opstellen gewenste route, nemen van maatregelen en communciatie

fysieke maatregel

 

2025

3.1.7. Routenetwerk ontsluiting bij wateroverlast

https://www.wachtnietopwater.nl/wat-kun-jij-doen/tijdens-wateroverlast

activiteit

geen kosten

 

3.1.8 Verkeerscirculatieplan

Opstellen van verkeerscirculatieplan (gedetaillerder dan huidige netwerken)

onderzoek

 

2024

3.2 Zorg voor jongere en oudere inwoners

    

3.2.1. Jongere inwoners kunnen binnen de kernen zelfstandig en veilig lopen en fietsen

Aansluiten bij schoolprogramma's: lopen en fietsen buiten school

activiteit

raakvlak met veiligheid

2024-2030

3.2.1. Oudere inwoners blijven zo lang mogelijk zelfstandig, veilig en actief in het verkeer

campagne en activiteiten Doortrappen

activiteit

Aansluiting Landelijk programma

Jaarlijks budget

3.3 Aandacht voor minder valide inwoners

    

3.3.1. Publieke en openbare voorzieningen zijn gemakkelijk te bereiken voor mensen met een verstandelijke en/ of fysieke beperking

Implementatie van CROW richtlijn Toegankelijkheid - Onderdeel van integrale aanpak Wegen + Onderzoek veilige wegen

Onderzoek

 

2026

Uitvoering maatregelen

fysieke maatregel

PM

2027

3.4 Bereikbare kernen en toegankelijke bedrijfslocaties

    

3.4.1.Bezoekers worden middels logische, herkenbare routes naar de verschillende kernen begeleid.

Wayfinding en bebording. Raakvlak met verkeerscirculatieplan en parkeervisie

fysieke maatregel

 

2026

3.4.2. Ophaalpunten voor pakketten worden gecombineerd met fysieke winkels om wisselwerking te bevorderen en extra verplaatsingen te reduceren

Verkenning locaties pakketpunten

onderzoek

 

2025

3.4.3 Kernen en bedrijflocaties zijn op veilige, duurzame wijze gemakkelijk te bereiken

Onderdeel van fietsstimulering, laadinfraplan, verkeerscirculatie en parkeervisie

onderzoek, activiteit en fysieke maatregelen

geen extra kosten

2024 t/m 2026

1.6 Structureel budget kleinschalige maatregelen

   

Jaarlijks budget

     

Maatregelen Verkeersleefbaarheid - Minder hinder

4. Verkeersleefbaarheid - Minder hinder

Maatregel

Type

Bijzonderheden

Planning

4.1 Parkeren - De juiste gebruiker op de juiste plek

    

4.1.1. Passend parkeerbeleid op centrum en buurtniveau

* Parkeervisie 2025 - 2030
* Autoluw maken van Markt Meerssen, Agnesplein Bunde

onderzoek

 

2024

4.1.2. Optimaal gebruik van huidige parkeervoorzieningen

Parkeertellingen

onderzoek

 

Jaarlijks budget

4.2 Veilig rijgedrag

    

4.2.1. Reduceren van te hard rijden

Plaatsen van semi-permanente flitskasten

activiteit

  

Plaatsen van Smileys op 3- 5 risicowegen

fysieke maatregel

Geen

 

Snelheidsmetingen

fysieke maatregel

Geen

 

4.2.2. Reduceren van afleiding

Aanlsuiting bij campagne Mono

activiteit

Via VVPH

2x per jaar

4.2.3. Zichtbaar op de fiets

Campagne 'Licht aan'

activiteit

Via VVPH

 

4.3 Voorkomen van neveneffecten bij nieuwe ontwikkelingen

    

4.3.1. Geen onnodig extra verplaatsingen bijv. bij gebiedsontwikkelingen

Verkenning pakketkluizen, centralisatie van voorzieningen

onderzoek

 

2025

4.3.2. Geen overlast van deelmobiliteit

Onderdeel van verkenning deelmobiliteit - Parkeerhubs voor LEV's

onderzoek

Raaklvlak met duurzaamheid

2026

3.4 Structureel budget kleinschalige maatregelen